چرا تلویزیون خاموش می شود؟

نمایندگی شارپ -چرا تلویزیون خاموش می شود؟