خطای ch در دستگاه کپی شارپ

رفع خطای ch در دستگاه کپی