وصل نشدن اینترنت تلویزیون

علت وصل نشدن اینترنت تلویزیون چیست؟