علت قاطی شدن رنگ ها در دستگاه کپی شارپ و راهکارهای رفع آن