قاطی شدن رنگ ها در دستگاه کپی

علت قاطی شدن رنگ ها در دستگاه کپی شارپ چیست؟