بهم چسبیدن کاغذها در دستگاه کپی

علت بهم چسبیدن کاغذها در دستگاه کپی شارپ چیست؟