علت خاموش شدن پروژکتور

چرا ویدئو پروژکتور خود به خود خاموش می‌شود؟