روشن شدن چراغ خورشیدی کپی شارپ

علت روشن شدن چراغ خورشیدی کپی شارپ چیست و چگونه می توان این مشکل را رفع کرد؟