تعمیر فیوزینگ پرینتر شارپ

چه عواملی موجب خرابی فیوزینگ پرینتر شارپ می شوند؟