خاموش شدن خود به خود تلویزیون

دلیل خاموش شدن خود به خود تلویزیون