خوانده نشدن فلش در تلویزیون

علت خوانده نشدن فلش در تلویزیون چیست؟